Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-112 от 01.03.2024 г. на Кмета на община Девин за предприемане на необходимите дейности за премахване на сграда 234
2 Съобщения във връзка със Заповед № РД-09-138 от 13.03.2024 г. на Кмета на община Девин, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, възникнала в геодезическо заснемане на имот пл. № 74 и жилищната сграда в него, кв. 7 по плана на с. Стоманево 228
3 Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и 158, гр. Девин 284
4 Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 20465.503.5083 от регулационния план на част от кв. 148, 149, 151 и кв. 2 в м. Хумата, гр. Девин. 90
5 Съобщение за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 10 по плана на с. Триград 261
6 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-115 от 05.03.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 270
7 Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: Поземлен имот с идентификатор 73105.501.97 по КККР на с. Триград, УПИ V в кв. 10 по плана на с. Триград 188
8 Съобщение във връзка със Заповед №РД-09-115 от 05.03.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 10 по плана на с. Триград 309
9 Съобщeния във връзка със Заповед № РД-09-113 от 01.03.2024 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 26 по плана на гр. Девин 238
10 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-84 от 14.02.2024 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.506.106 157
11 Обявление във връзка със Заповед № РД-09-75 от 05.02.2024 г. на кмета на община Девин за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 83, кв. 14, с. Михалково 147
12 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-74 от 05.02.2024 г. на Кмета на община Девин за одобрена поправка и попълване на кадастрален план на с. Стоманево 107
13 Констативен протокол и съобщения във връзка с извършена проверка на сграда с идентификатор 20465.506.371.1, ситуирана в ПИ с идентификатор 20465.506.371 по ККР на гр. Девин 357
14 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-410 от 29.08.2023 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 493
15 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-473 от 16.10.2023 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план - Плана за регулация и застрояване в кв. 24 по плана на с. Триград 439
16 Съобщение за одобрен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII, ПИ 20465.504.1151 315
17 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-352 от 31.07.2023 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план - Плана за регулация и застрояване в кв. 15 по плана на гр. Девин 207
18 Съобщение за издаден констативен протокол от 20.06.2023 г. на община Девин, за грозяща сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по КККР на гр. Девин 323
19 Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII 228
20 Съобщения във връзка със Заповед № РД-09-161 на Кмета на община Девин за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване в местност "Пичковица", землище с. Триград 241
21 Съобщение за изпълнение на Заповед № РД-09-54 от 02.02.2023 г. на Кмета на община Девин за принудително премахване на обект "Пристройка с входно антре" в с. Триград 963
22 Съобщение във връзка със Заповед РД-09-481 от 18.10.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 25 по плана на град Девин 1503
23 Съобщение във връзка със Заповед РД-09-443 от 27.09.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 52 по плана на гр. Девин 1320
24 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 358
25 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 315
26 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 475
27 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 263
28 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-270 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 21 по плана на гр. Девин 244
29 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-270 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 21 по плана на гр. Девин 296
30 Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по плана на гр. Девин в обхват: УПИ IХ 450
31 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-268 от 27.06.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 13 по плана на гр. Девин 262
32 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-269 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 15 по плана на гр. Девин 435
33 Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК по повод съобщение № 94Р-1523-1#12 от 03.12.2021 г., за издадена Заповед № РД-09-671 от 18.11.2021 г. на Кмета на община Девин 412
34 Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 36796.1.402 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало” 346
35 Проект за промяна на ПУП – ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв.26 по плана на с.Гьоврен 1141
36 Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 /имот с проектен номер 122145, част от имот с проектен номер 122144/ и част от ПИ 122002 в м. „Калявища“, с.Брезе. 1636
37 Проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ- за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХІ- групово жилищно строителство / ПИ 20465.504.848/ и промяна на уличната регулация гр. Девин 1390
38 Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на село Грохотно. 2303
39 Съобщение за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Грохотно, общ. Девин 1631
40 Изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград 1805
41 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин 1507
42 Проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе 2039
43 Проект на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 2151
44 Разрешение за строеж за обект :Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и Разрешение за строеж за обект: „ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин” 2940
45 Конкурс за учредяване право на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м. 2989
46 Издадено е разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин 2295
47 Проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе 2205
48 Проект на ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин 2666
49 Проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин 2911
50 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец януари и месец февруари 2012 година. 3466
51 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година. 3450
52 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец май и месец юни 2011 година. 3103
53 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец март и месец април 2011 година. 3362
54 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година. 3420
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер