Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 52
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 234
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 133
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 95
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 80
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 106
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 368
8 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 321
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 498
10 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 343
11 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 447
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 591
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 422
14 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 640
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 740
16 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 512
17 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 421
18 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 517
19 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 326
20 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 348
21 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 341
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 355
23 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 582
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 379
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 457
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 586
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 651
28 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 584
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 573
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 816
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 723
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 745
33 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1101
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 994
35 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 713
36 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 823
37 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 968
38 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1163
39 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1124
40 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1841
41 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1499
42 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1369
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1453
44 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1580
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1524
46 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1352
47 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1869
48 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1389
49 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1452
50 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2172
51 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1707
52 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2058
53 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2438
54 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2002
55 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2651
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2502
57 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3988
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2298
59 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3585
60 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3822
61 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2660
62 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5982
63 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3218
64 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4027
65 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8710
66 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5857
67 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3485
68 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5369
69 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3548
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер