Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на за наем на помещения част от бивш стол с в сградата на СУ „Христо Ботев“ 274
2 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 54 (петдесет и четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 103
3 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 (дванадесет) кв. м. от поземлен имот с пл. № 78, кв. 4, по плана за с. Брезе 107
4 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 70 кв. м. от тавански етаж 104
5 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - помещение в село Триград 129
6 Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 170
7 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 346
8 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 306
9 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 105
10 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 259
11 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 137
12 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 512
13 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 302
14 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 241
15 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 531
16 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 357
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 408
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 266
19 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 304
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 423
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 267
22 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 204
23 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 183
24 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 233
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 503
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 443
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 726
28 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 585
29 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 598
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 771
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 552
32 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 775
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 897
34 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 641
35 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 561
36 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 653
37 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 445
38 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 453
39 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 461
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 476
41 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 715
42 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 501
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 554
44 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 700
45 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 769
46 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 735
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 700
48 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 957
49 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 830
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 845
51 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1245
52 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1113
53 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 848
54 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 922
55 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1093
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1278
57 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1483
58 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1969
59 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1671
60 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1508
61 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1553
62 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1734
63 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1629
64 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1474
65 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1979
66 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1586
67 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1548
68 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2281
69 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1793
70 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2182
71 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2546
72 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2102
73 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2753
74 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2693
75 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4138
76 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2405
77 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3675
78 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3936
79 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2754
80 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6101
81 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3473
82 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4180
83 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9298
84 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6363
85 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3584
86 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 6082
87 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3649
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер