Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в с. Осиково 153
2 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили 70
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 799
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 667
5 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на за наем на помещения част от бивш стол с в сградата на СУ „Христо Ботев“ 371
6 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 54 (петдесет и четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 207
7 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 (дванадесет) кв. м. от поземлен имот с пл. № 78, кв. 4, по плана за с. Брезе 169
8 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 70 кв. м. от тавански етаж 150
9 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - помещение в село Триград 189
10 Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 217
11 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 411
12 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 402
13 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 144
14 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 341
15 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 168
16 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 584
17 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 335
18 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 276
19 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 568
20 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 401
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 442
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 305
23 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 334
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 452
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 300
26 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 227
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 208
28 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 256
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 532
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 471
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 772
32 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 624
33 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 630
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 820
35 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 579
36 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 801
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 931
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 674
39 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 595
40 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 690
41 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 479
42 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 486
43 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 495
44 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 506
45 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 749
46 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 529
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 591
48 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 735
49 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 803
50 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 777
51 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 734
52 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 988
53 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 864
54 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 873
55 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1282
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1148
57 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 902
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 954
59 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1128
60 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1307
61 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1538
62 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 2006
63 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1707
64 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1555
65 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1582
66 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1776
67 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1659
68 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1509
69 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 2017
70 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1634
71 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1589
72 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2319
73 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1826
74 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2230
75 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2583
76 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2131
77 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2789
78 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2751
79 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4181
80 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2438
81 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3708
82 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3976
83 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2792
84 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6151
85 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3503
86 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4228
87 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9487
88 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6418
89 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3618
90 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 6328
91 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3681
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер