Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - сграда 36796.2.167.1, находяща се в село Кестен, община Девин, област Смолян, с адрес: село Кестен 326
2 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 73105.501.330.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: с. Триград 149
3 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на помпена станция, разположена в общински урегулиран поземлен имот - УПИ XVI, кв.14, по плана на село Гьоврен 139
4 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 10 кв. м. от приземен етаж на сграда, разположена в поземлен имот 73105.501.200, село Триград 239
5 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.506., находящ се в гр. Девин, кв. Настан, ул. „Индже войвода“ 280
6 Заповед № РД-09-42/26.01.2024 г. на Кмета на Община Девин за обявяване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 278
7 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.503.1668 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка хиляда шестстотин шестдесет и осем) ул. „Шина Андреева“, град Девин 502
8 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХV (петнадесет), кв. 12 по плана на село Гьоврен, с площ 145 (сто четиридесет и пет) кв. м 368
9 Обявявяне на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча 339
10 Заповед № РД-09-358/31.07.2023 г. на Кмета на община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 64 кв. м., находящ се на ул. „Явор“ №1 380
11 Заповед № РД-09-359/31.07.2023 г. на Кмета на Община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на леки автомобили 318
12 Заповед № РД-09-360/31.07.2023 г. на Кмета на Община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 240
13 Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 44848.8.112 село Лясково, местност РАТЪ 360
14 Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор с идентификатор 17957.501.25, село Грохотно 387
15 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, помещение с площ 18 кв. м., находящо се в с. Гьоврен 374
16 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча 292
17 Публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в с. Осиково 356
18 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили 397
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 1021
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 904
21 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на за наем на помещения част от бивш стол с в сградата на СУ „Христо Ботев“ 514
22 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 54 (петдесет и четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 395
23 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 (дванадесет) кв. м. от поземлен имот с пл. № 78, кв. 4, по плана за с. Брезе 332
24 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 70 кв. м. от тавански етаж 338
25 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - помещение в село Триград 380
26 Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 359
27 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 594
28 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 579
29 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 324
30 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 496
31 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 300
32 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 722
33 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 472
34 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 387
35 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 721
36 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 574
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 601
38 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 431
39 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 465
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 568
41 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 433
42 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 350
43 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 340
44 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 393
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 645
46 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 601
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 927
48 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 766
49 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 766
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 964
51 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 722
52 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 933
53 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 1048
54 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 859
55 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 761
56 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 833
57 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 640
58 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 648
59 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 631
60 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 636
61 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 898
62 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 654
63 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 756
64 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 858
65 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 969
66 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 947
67 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 861
68 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 1120
69 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 1019
70 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 996
71 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1432
72 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1290
73 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 1081
74 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 1089
75 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1262
76 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1436
77 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1719
78 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 2175
79 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1864
80 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1687
81 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1726
82 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1939
83 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1792
84 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1642
85 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 2193
86 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1791
87 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1776
88 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2443
89 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1984
90 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2406
91 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2728
92 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2271
93 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2944
94 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2970
95 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4466
96 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2607
97 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3838
98 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 4143
99 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2953
100 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6424
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер