Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Подбор на персонал за следните позиции: Хигиенист и Сътрудник 214
2 Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра/фелдшер, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги, Психолог 698
3 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 135
4 Стартира Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разв... 160
5 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 349
6 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 95
7 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 542
8 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 729
9 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 617
10 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1040
11 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 753
12 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 700
13 Информация за сключен административен договор по ОПОС 724
14 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 918
15 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 848
16 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1220
17 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 940
18 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 869
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 785
20 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1103
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 885
22 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1132
23 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1085
24 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 958
25 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1037
26 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 931
27 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1142
28 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1107
29 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 915
30 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 988
31 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 937
32 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 918
33 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 51
34 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 985
35 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1197
36 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1417
37 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1037
38 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1353
39 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1287
40 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1627
41 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1509
42 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1344
43 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1319
44 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1276
45 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2241
46 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1318
47 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1285
48 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1002
49 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1607
50 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1968
51 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1287
52 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 745
53 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2007
54 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1964
55 Обявление за провеждане на подбор 1660
56 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1451
57 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1714
58 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2084
59 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1425
60 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1841
61 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1759
62 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1629
63 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1515
64 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1683
65 Община Девин набира приемни семейства 2032
66 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1773
67 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1729
68 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1807
69 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1650
70 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1669
71 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1871
72 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2038
73 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2076
74 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2193
75 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1718
76 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1740
77 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2144
78 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1629
79 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1777
80 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1826
81 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1883
82 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1567
83 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1711
84 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1883
85 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1814
86 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1730
87 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1675
88 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 1994
89 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1779
90 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1678
91 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1834
92 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1698
93 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2349
94 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2311
95 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1865
96 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2059
97 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2267
98 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1876
99 Информация за сключени договори на МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" 2823
100 СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1741
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер