Административни услуги "Зелена система" Печат

 

Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 

Услуга 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

 

Услуга 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност