Годишен финансов отчет и одитен доклад на сметна палата за 2021 г. Печат
Петък, 10 Юни 2022г. 14:08ч.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на община Девин за 2021 г. - ОТВОРИ

Баланс на община Девин - ОТВОРИ

Капиталови разходи - ОТВОРИ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - ОТВОРИ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства (Заповед №ЗМФ-1338-2015 г.) - ОТВОРИ

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение - ОТВОРИ

Справки и протоколи към ГФО - ОТВОРИ