Печат

 

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на община Девин за 2020 г. - ОТВОРИ;

Баланс на община Девин - ОТВОРИ;

Капиталови разходи - ОТВОРИ;

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - ОТВОРИ;

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства (Заповед №ЗМФ-1338-2015 г.) - ОТВОРИ;

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение - ОТВОРИ;

Справки и протоколи към ГФО - ОТВОРИ;