Печат

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на община Девин за 2017 г. - отвори;