Печат
Понеделник, 16 Юли 2018г. 14:32ч.

Съгласно чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Девин чрез настоящето публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Девин,на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Община Девин, ул. „Дружба” №1

 

МОТИВИ:

1.Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., и на основание чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием на учениците, в която водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището. На територията на гр. Девин има две училища - СУ „Христо Ботев”, гр. Девин и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Девин, кв. Настан и това налага приемане на система за прием на учениците в първи клас.

2. Цели, които се поставят:

С предложения проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Девин се регламентират условията и редът за приема на учениците в първи клас на територията на гр. Девин.

Системата въвежда единни критерии за прием на учениците в първи клас в училищата на територията на гр. Девин., с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Стремежът е да се избегне концентрирането на ученици само в едно училище и наличие на свободни места в другото.

За прилагането на Система за прием на ученици в първи клас в училища на територията на град Девин не се изисква допълнителен финансов ресурс.

С приемането на Системата ще има по-добра възможност за контрол върху процесите на кандидатстване и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии.

Със системата ще се въведат ясни правила за прием в двете общински училища и ще се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в 1-ви клас съобразно техните желания, възможности и интереси.

Ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при организацията и провеждането на приема на децата в първи клас, като се спазват заложените в Системата условия, изисквания и критерии.

Предлаганият проект на Система не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин е публикуван на официалната страница - www.devin.bg на 16.07.2018 г.

 

                                                                             

                                                                                                            ПРОЕКТ

 

С И С Т Е М А

ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДЕВИН

            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           1. Настоящата Система за осъществяване на прием в първи клас е разработена на основание чл.43, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

         2. Основната цел на Системата е координиране на дейностите по организацията и прилагането на общи принципи и критерии за прием на децата в първи клас в неспециализираните училища на територията на град Девин.

          3. Със Системата се определят критериите и условията за прием на ученици в първи клас и процедурата за осъществяване на приема в първи клас.

          4. Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

        5. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

         6. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в годината на навършване на 7-годишна възраст, родителите/настойниците/, или лицето, при което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, декларират това обстоятелство при подаване на заявлението за постъпване в първи клас.

          7. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас и в удостоверението за задължително предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностното развитие, при условия и по ред, определени в Наредба за приобщаващото образование.

        

            ІІ.КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

         1. Водещ критерий за осъществяване приема на ученици в първи клас е близостта на училището до настоящ адрес на родителите или настойниците и/или най – краткото време за достигане до училището (чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование).

         2. При голям брой кандидати за прием в първи клас за определеното училище се прилагат и следните критерий (чл.43, ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование)

         2.1. дете с трайни увреждания над 50%;

         2.2. дете с един или двама починали родители;

         2.3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

         2.4. близост до местоработата на един от родителите;

         2.5. дете от населено място от общината, в което няма училище;

         2.6. дете на приемни родители

            ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

         1. Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Община Девин изготвя списък на децата, които следва да постъпят за училищно образование в първи клас, и в срок до 1 март на съответната календарна година го изпраща в общинските училища на територията на град Девин и в селата, осъществяващи прием в първи клас.

          2. Подаването на заявления от родителите/настойниците за записване на първокласниците се извършва след 31 май на съответната календарна година.

         3. Записването на първокласниците започва след датата 31 май на съответната календарна година, определена за край на учебното време в детските градини, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

         4. Записването на 7-годишните първокласници се извършва след представяне на Удостоверение за задължително предучилищно образование, съгласно Приложение към чл.31 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.

         5. Записването на първокласници на 6-годишна възраст се извършва съгласно разпоредбата на чл.8, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование – по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени с Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

         6. На основание чл.47, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование всяко училище на територията на Община Девин, извършило прием в първи клас, не по-късно от началото на учебната година /15 септември/ изпраща в Община Девин сведение /списъци/ на децата записани в първи клас към момента.

          7. В срок до 30 септември Община Девин предприема действия по установяване на причините за непостъпване в първи клас на учениците по списъка от т.1 от раздел ІІІ.