Печат
Понеделник, 10 Юни 2019г. 14:17ч.

   На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./, уведамяваме лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими, че в периода от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г. в сградата на Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа на разположение на желаещите ще бъде - ПУ - 09 - 23/14.08.2018 г. – Проект за  санитарно-охранителна зона /СОЗ/ пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта.

   В 7-дневен срок след изтичане на срока за публично  обявяване, постъпилите писмени становища и възражения по проекта ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция – гр.Пловдив.