Печат

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА

 

…………………………………………...……

 

…………………………………………...……

 

Уважаеми г-н/г-жо/ Председател, 

 

На основание чл.34, ал. 2, 3 и 4, чл. 176, ал. 2 и чл. 242, ал7 от Изборния кодекс и  във връзка с произвеждането на насрочените на 23.10.2011г. избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове, Ви каня на 14.09.2011г. /сряда/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба”№1, да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава  на Секционните избирателни комисии /СИК /, състава на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ и комисията по чл. 242, ал.7 от Изборния кодекс, както и да предложите лица, които ще заместят членовете на СИК, ПСИК и комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

 

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

1. Предложение за състава  на СИК, ПСИК и комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс, както и за резервните членове за тях. Същото следва да бъде в писмен вид и да съдържа: - трите имена на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, които го предлагат.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията,издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица.

3.Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица,в случаите, когато в консултациите ще участвуват упълномощени лица.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Примерен образец на предложение / в електронен вид на интернет страницата на Община Девин – http://www.devin.bg/ /

2. Разпределение /проект/ на представителите на партии и коалиции в СИК и ПСИК в съответствие с представителството им в ЦИК.

3. Решение № 7 от 21.08.2011 г. на ОИК за определяне броя на членовете на СИК по секции.

4. Декларация по чл.16, ал.3 от Изборния кодекс

 

вк/вк                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/