Печат

Проект на община Девин

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ДЕВИН“

Договор за БФП № BG161PO001/5-03/2013/023-U-08,

финансиран по ОПРР 2007-2013

Изпълнител: „Интегриран план Девин“ ДЗЗД

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕС,

 

Във връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин“ и от името на община Девин и „Интегриран план Девин“ ДЗЗД, имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Обществено обсъждане, което ще се проведе на 03 февруари 2015 г., вторник, от 10:00 ч. в заседателната зала на община Девин.

В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от изготвения Целеви и проблемен анализ на територията на гр. Девин и Визията за развитието на града.

Непосредствено след Общественото обсъждане (от 11:00 ч.) ще се проведат три паралелни фокус групи с представители на „Общинска администрация Девин“, „Гражданско общество“ и „Бизнес“. Целта на фокус групите е да се определи стратегическата рамка на ИПГВР на гр. Девин и да се обсъдят предложения за проектни идеи, които да бъдат включени в плана.

Вашето участие и мнение са от съществено значение за изготвянето на реален и адекватен на нуждите Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин!

Очакваме Ви!

Екипът на „Интегриран план Девин“ ДЗЗД