Печат

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с реализиране на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин” община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/023. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 5. Техническа помощ, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата стойност на проекта е 198 497,10 лв., от които безвъзмездната финансова помощ към кандидата е 95 % - 188 572,24 лв. и 5% е задължителния собствен принос на община Девин – 9 924,86 лв. Предвидените по проекта дейности включват изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин.

Проектът приключва на 20.08.2015 год. Съгласно разпоредбите на сключения Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 65%. Останалите 35% от стойността на проекта следва да бъдат разплатени преди внасяне на Искане за окончателно плащане в срок до 20.08.2015 г. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативна програма „Регионално развитие”. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин”
  2. Стойност на проекта – 198 497,10 лева
  3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД
  4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/023, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.
  5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/5-03/2013/023, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, в размерна 69 473,99 лв.
  7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 05.12.2014 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

                                                                                    

                                                                                ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН