Печат

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Стартира новия програмен период 2014-2020 год. До края на 2014 год. се очаква одобрение на новите Оперативни програми от Европейската комисия, поради което се очаква през първата половина на 2015 год. да бъдат отворени първите схеми за безвъзмездна финансова помощ по отделните програми. За дейности, насочени към подобряване на пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура – е необходимо община Девин да има проектна готовност, т.е. да бъде възложено изработването на технически проекти за изграждане/рехабилитация или реконструкция на съответните обекти. Тези проекти ще бъдат необходими при кандидатстване на община Девин по Оперативна програма „Региони в растеж” или Програмата за развитие на селските райони. Общият необходим финансов ресурс за възлагане на проектиране е 300 000 лв., който финансов ресурс не би могъл да бъде заделен от бюджета на община Девин за 2015 год. Единственият възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите за проектиране е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД). Обектите, за които се предвижда изработване на технически проекти са: С.Гьоврен- Проектиране пътна част, ВиК, ПСОВ; С.Триград- Проектиране пътна част „Нов квартал”; С.Осиково- проектиране Водопровод, градска среда; С.Стоманево – проектиране градска среда; С.Михалково- проектиране Водопровод, градска среда; С.Селча- проектиране градска среда; Кв.Настан- проектиране градска среда; Регионален пазар за селскостопанска продукция (тържище); Проектиране на Туристически атракции;Централна градска част на гр.Девин; Градска среда Кв. Врътлек и изграждане на транспортна връзка с мост към източен подход на гр.Девин; Проектиране на нов гробищен парк гр.Девин; Проектиране на реконструкция и рехабилитация на стадион гр.Девин - изграждане на помощно игрище, реконструкция и надстрояване на съществуваща сграда; Кв.Настан- Реконструкция на ул. “Планинско цвете, ул. „Синчец”, ул. „Хайдушки поляни”;Проектиране на социална инфраструктура за деца и възрастни; Проектиране на енергоефективно улично осветление в община Девин.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

 КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД

 ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

  1. Проектиране на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура на община Девин
  2. Стойност на проектирането – 300 000,00 лева
  3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД
  4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху собствени приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.
  5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 48 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  6. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината
  7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 05.12.2014 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

                                                                                    

 

                                                                                ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

 

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН