Печат
Понеделник, 27 Юли 2020г. 15:33ч.

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2019 Г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на община Девин за 2019 г.

Председателят на Общински съвет - Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури, да се включат в публичното обсъждане, което ще си състои на 07.08.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН