Печат
Петък, 24 Юли 2020г. 14:22ч.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН РИБАРСКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ДЕВИН И РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ИНФОРМАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛЗА НА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ ТУРИЗЪМ В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“       

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 25.07.2020 г. (събота), от 11:00 часа в лятната градина на Ресторант „Дон Антонио“, намиращ се в град Девин, ул. „Руен“ №2, ще се проведе пресконференция, на която  ще бъде представен проект „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр.Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“ и неговите дейности.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, Приоритетна ос „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, процедура BG14МFOP001-4.012 „МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”, по Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-23/23.04.2020 г.

Обща стойност на проекта: 86 411,19 лева, от които 73 449,51 лева се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и 12 961,68 лева от държавния бюджет на Република България.

 

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

 Владимир Пейков,  

 Ръководител на проекта  

 


 

 

"Този публикация е подготвена с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“