Печат
Вторник, 14 Януари 2020г. 09:05ч.

 

Община девин

 


 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ДЕВИН

ЗА 2020 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на:

1. Проекта на бюджет на община Девин за 2020 година

2. Приоритети за развитие на община Девин за мандат 2019-2023 г.

Кметът на община Девин г-н Здравко Иванов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура и развитието на община Девин, да се включат в публичното обсъждане, което ще се състои на 22.01.2020 г. /сряда/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 


17.01.2020 г.

Инвестиционна програма за 2020 година - отвори;

Разпределение на разходите по функции по бюджета за 2020 година - отвори;

Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС - отвори;

 

19.01.2020 г.

План - сметка за дейностите за развитие на туризма през 2020 година - отвори;

Проект на бюджет за 2020 година по агрегирани показатели - отвори;

 

20.01.2020 г.

 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2020 г. в община Девин - отвори;