Печат

ОБЩИНА ДЕВИН


 

ПОКАНА

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПО ОПРР 2014-2020

 

Община Девин кани заинтересованите страни на информационна среща за представяне възможностите за саниране на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., във връзка с публикувания на 30.09.2019 г. проект на Насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

Срещата ще се проведе на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1, ет.3.

Целта на срещата е разясняване условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и повишаване информираността на целевите групи. 

Допустими са интервенции върху следните видове многофамилни жилищни сгради:

− многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

− с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетноповдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност и др.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

            

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин