Печат
Неделя, 29 Юли 2018г. 10:02ч.

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2017 Г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства на община Девин за 2017 г.

Председателят на Общински съвет - Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури, да се включат в публичното обсъждане, което ще си състои на 06.08.2018 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН