Печат
Четвъртък, 28 Юни 2018г. 18:29ч.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Основната задача, която си е поставило ръководството на община Девин в своя мандат е насочена към подобряване инфраструктурата, развитие на общината като туристическа дестинация и създаване на условия за спорт, рехабилитация и балнеолечение, достъпно до жителите на общината. За реализацията на тези идеи и търсене на възможности за осигуряване на средства за финансирането им, е необходимо предварително да бъдат изготвени и разплатени технически проекти. За съжаление, община Девин няма финансовата възможност да бъдат изплатени тези средства от бюджета на община Девин за 2018 г. Възможността да бъдат възложени и разплатени в рамките на сроковете, определени от изпълнителите, които ще бъдат избрани по реда на Закона за обществени поръчки ни дава ползването на кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД. Общият необходим финансов ресурс за възлагане на проектиране е 300 000 лв. Обектите, за които се предвижда изработване на технически проекти са: Общински стадион гр. Девин – ремонт и реконструкция; Общински басейн в гр.Девин - ремонт и реконструкция; Ремонт и реконструкция на централна градска част - гр.Девин; Ремонт и реконструкция на входна артерия на гр. Девин – отводняване; Изработване на технически проекти за изграждане на подпорни стени; Изработване на технически проект за осветяване и изграждане на площадка за наблюдение на връх „Гребенец”; Изработване на технически проект за ремонт и реконструкция на двора на ДГ „Здравец” – гр. Девин; Изработване на технически проект за ремонт и реконструкция на обществена баня в местността „Беденски бани” – разширяване на банята и разделяне на отделения за мъже и жени, както и изграждане на помещение за вани, масажно студио, кафе-аперитив; Изграждане на технически проект за изграждане на минерален басейн в кв. Настан; Изработване на технически проект за изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Гео Милев”, с. Грохотно; Изработване на технически проекти за блок „Кольо Фичето” 1 и „Кольо Фичето” 2 в гр. Девин; извършване на архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както и изработване на технически проект за сградата на НЧ „Просвета-1942” - с. Лясково; Обследване за достигната енергийна ефективност на сгради, в които са въведени енергоефективни мерки, финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Технически проекти на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура на община Девин и извършване на архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност.
  2. Стойност на проектирането – 300 000,00 лева.
  3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД.
  4. Обезпечение на дълга – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
  5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 120 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  6. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината.
  7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 09.07.2018 год. /понеделник/ от 16.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

С уважение,

Красимир Даскалов

Кмет на община Девин