Печат
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:32ч.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На 19.07.2016 г. между община Девин и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01, проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата стойност на проекта е 271 712.00 лв. Проектът приключва на 19.09.2018 год.

В рамките на проекта са предвидени и се изпълняват общо пет дейности във връзка с предоставяне на седем интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Първата от тях касае ранна интервенция на уврежданията за предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им. Втората дейност от проекта е концентрирана върху осигуряване на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Чрез проекта се предоставя психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител-дете. Осигурено е редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, като услугата е и мобилна, когато е необходимо. Реализират се и дейности за увеличаване на училищната готовност на децата и мотивацията им за равен старт. За предоставяне на услугите е подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – социални работници, медицински специалисти, психолози, педагози и медиатори. Те работят в екипи и координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи в община Девин. В резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, подобряване на училищната готовност, разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Девин, насочени към деца и семейства от рискови групи.

Съгласно разпоредбите на сключения Административен договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

1. Проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

2. Стойност на проекта – 271 712,00 лева

3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД

4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Административен Договор за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 14 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в размер на 97 936,00 лв. /деветдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и шест лева/.

7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.11.2017 год. /вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

С уважение,

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин