Печат

ПОКАНА


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76/12.06.2006 год. на Общински съвет – Девин, във връзка с предложение за поемане на дългосрочен дълг, необходим за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност, кметът на общината кани гражданите на Община Девин на обществено обсъждане.


Общи параметри на проекта

 

1. Предназначение – Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване

2. Стойност на проекта – 500 000 лева.

3. Начин на финансиране – безлихвен заем от ПУДООС, с обезпечение на бъдещи вземания от собствени приходи на общината (такса „Битови отпадъци”).

4. Място и дата на провеждане на общественото обсъждане с гражданите - на 30.12.2013 год. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.