Печат

Във връзка с реализиране на инвестиционен проект „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин” община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010/067. Проекта се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Общата стойност на проекта е 1 065 425.37 лв., от които безвъзмездната финансова помощ към кандидата е 95 % - 779 410.11 лв., а 5% е задължителния финансов принос на кандидата община Девин – 41 021.59 лв. и допълнителен финансов принос в размер на 244 993.67 лв. Предвидените по проекта дейности включват: разплащане на извършените до момента строително-монтажни работи, довършване на започнатото изграждане на подпорна стена в с. Грохотно с дължина 200 метра, както и изграждане на нова подпорна стена с дължина 150 метра. Чрез изграждането им ще бъдат предотвратени рискове и щети от бъдещи наводнения в с. Грохотно.

Реализацията на такъв проект изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативна програма „Регионално развитие”, както и осигуряване на собствени средства за допълнителния принос на община Девин. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 година на Общински съвет Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

1. Проект „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин”

2. Стойност на проекта – 1 024 403.78 лева

3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД

4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/4.1-04/2010/067 сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и собствени приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

5. Срок на погасяване на кредита – От фонд ФЛАГ до 24 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Източници на погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/4.1-04/2010/067, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 779 410.11 лв. и собствени приходи на общината в размер на 244 993.67 лв. – за осигуряване на допълнителния финансов принос на общината.

7. Място и дата на провеждане на обсъждането - 25.03.2013 година (понеделник) от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

                                                          

 

 

                                                              ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН