Печат

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н
П О К А Н А

 

 

 

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинския бюджет и чл.21 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кмета на община Девин, уведомява населението на община Девин, че е изготвен проект за бюджет на Община Девин  за 2011 година.

Публичното обсъждане на  бюджета ще се състои на 10.02.2011 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.

 

 

 

 

 

                             КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                   /инж. Здравко Василев/