Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2010 г. Печат

П О К А Н А

 

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кмета на община Девин, уведомява населението на община Девин, че е изготвен проект на бюджет на Община Девин за 2010 година.

Публичното обсъждане на бюджета ще се състои на 15.02.2010 г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.

 

 

 

                                                КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                   /инж. Здравко Василев/