Покана за обществено обсъждане Печат

П О К А Н А

 

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76/12.06.2006г. на Общински съвет Девин,  кметът на общината, кани всички гражданите, обществени организации и юридически лица на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг. Този дълг ще е необходим за обезпечаване на авансово плащане в размер на 20 % от стойността на одобрените проекти по Програма за развитие на селските райони.

Общи параметри на проекта:

1. Предназначение – за обезпечаване на авансово плащане в размер на 20 % от стойността на следните одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони:

1.1.Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка на село Триград”.

1.2.„Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча”.

1.3.„Рехабилитация на улична мрежа село Триград и село Селча”.

1.4.„Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин – ІІ етап”.

1.5.„Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти кв.”Врътлек с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част – площад „Възраждане” и подход към кв. „Врътлек” с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа”.

1.6.„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка н село Стоманово и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в село Осиково”.

2. Стойност на проекта -  4 383 170 лева

3. Начин на финансиране – дългосрочен общински заем, с обезпечение на бъдещи вземания от собствени приходи  от имоти и вещи публична общинска собственост и обща изравнителна субсидия.

4. Място и дата на провеждане на публичното обсъждане – 29.12.2009 година /вторник/ в залата на Общински съвет  гр. Девин от 13.30 часа

 

 

 

 

                   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                               /инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/