Печат

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН  

 

Проект

 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001 Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” 

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Девин уведомява всички заинтересовани страни, че от 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор №BG05M9OP001-2.002 -0102-С001. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 910,00 лв., а продължителността на проекта е 20 месеца. Предвидените по проекта дейности включват предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, както и психологическо консултиране и подкрепа чрез персонал на Център за услуги в домашна среда - гр. Девин. Услугите ще се предоставят в рамките на 18 месеца. Персоналът на Центъра ще включва 1 Управител, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 50 лични асистента и 25 домашни помощника.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване.

Във връзка с осигуряване на информация и публичност по проекта каня заинтересованите страни на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 8 януари 2016 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация – Девин. На нея ще бъдат представени предвидените дейности и очакваните резултати по проекта.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин