Печат

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Алеи на туриста” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №245/21.10.2013 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 317 653,52 лв. без ДДС. По проекта е получено авансово плащане в размер на 50%, а предвидените дейности, включващи монтиране на габиони и асфалтови работи по ул. „Горица” от км 0+000 до км 0+307,81; паркоустройство на ул. „Горица” в същия участък; изграждане на чешма, изграждане на подпорни стени към кътове за отдих, доставка и засаждане на дървесна и храстова растителност,са изпълнени.

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД.

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ „Пътно поддържане Пещера” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Алеи на туриста”
 2. Стойност на проекта – 381 184,22 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №245/21.10.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Пътно поддържане Пещера” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №245/21.10.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 179 766,60 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

                                                                 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Алеи на туриста – II етап” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №272/22.11.2013 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 341 283,97 лв. без ДДС. По проекта е получено авансово плащане в размер на 50%, а предвидените дейности, включващи паркоустройство на ул. „Васил Левски” от км 0+000 до км 1+550,54 гр. Девин, изграждане на чешма и паркоустройство на алея за местност „Струилица” от км 0+000 до км 1+580,14 – гр. Девин, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „Пътно поддържане Пещера” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Алеи на туриста – II етап”
 2. Стойност на проекта – 409 540,76 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №272/22.11.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Пътно поддържане Пещера” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №272/22.11.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 200 546,75 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 62 469,99 лв. без ДДС. Предвидените по проекта дейности, включващи изграждане на беседка и дървен мост в местността „Шутия мост”, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя на строително-монтажните работи по проекта - „Вадис” ООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „ВАДИС” ООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна”
 2. Стойност на проекта – 74 963,99 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Вадис” ООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Вадис” ООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №452/27.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 74 963,99 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

                   

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Обновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 366 226,35 лв. без ДДС. Предвидените по проекта дейности, включващи доставка и монтаж на фитнес уреди за открито; изграждане на площадки за риболов и наблюдение; изграждане на декоративни дървени мостове; доставка и монтаж на паркови осветители и изграждане на изкуствен воден канал, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя на строително-монтажните работи по проекта - „Вадис” ООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „ВАДИС” ООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Обновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”
 2. Стойност на проекта – 439 471,62 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Вадис” ООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Вадис” ООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №425/07.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 439 471,62 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Фестивал – „Балкански ритми – 2015”” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №521/07.09.2015 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 20 910 лв. без ДДС. Дейностите по проекта включват организиране и провеждане на международен фолклорен фестивал „Балкански ритми” в дните 19, 20 и 21 септември 2015 г. и са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя, организирал фестивал „Балкански ритми”, а именно - „Реалина” ЕООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „РЕАЛИНА” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Фестивал – „Балкански ритми – 2015””
 2. Стойност на проекта – 25 092 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Реалина” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №521/07.09.2015 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Реалина” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №521/07.09.2015 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 25 092 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

                                                                                КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН