Печат

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приключва изпълнението на дейностите по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин”, Договор № BG161PO001/5-03/2013/023, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013) и от държавния бюджет на Република България.

Проектът е на обща стойност 198 497,10 лв. и е с продължителност от 24 месеца – до 20.12.2015 год.

Във връзка с осигуряване на информираност и публичност по проекта, Ви каня да участвате в заключителна пресконференция, която ще се проведе на 19 ноември 2015 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет – Девин. На нея ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

 

С уважение,

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин