Печат

 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-362/09.08.2022 г. на Кмета на община Девин е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на: терен № 1 (изток), с площ 12,50 кв.м. и терен № 2, с площ 12,50 кв.м, представляващи общо 25 кв.м реални части от ПИ с идентификатор 20465.502.5020 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо ПИ, е от 26.08.2021 г., адрес: гр. Девин, ул. „Родопи“, площ 4899 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, собственост на Община Девин, представляващ публична общинска собственост, съседи: 20465.502.1497, 20465.502.331, 20465.502.1499, 20465.502.5029, 20465.502.1731, 20465.501.1438, 20465.502.3002, 20465.502.1732, 20465.502.1733, 20465.501.385, 20465.502.5018, 20465.501.386, 20465.501.5100, 20465.501.5018, 20465.501.1187, 20465.501.1437, 20465.501.5205, за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средства – DC зарядна станция с мощност от минимум 120 kW, ведно с площ за временен престой на електромобили, съгласно схема, одобрена от главния архитект на община Девин.“.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена: не по-ниска от 28,52 лв. (двадесет и осем лева и петдесет и две стотинки) без ДДС. Максимален брой точки –60.

2. Срок за поставяне на зарядната колонка: не по-кратък от 180 (сто и осемдесет дни) от сключване на договора за наем. Максимален брой точки – 40.

Определената оценка на критериите по т. 1 - 2,и класирането на офертите за терените, предмет на конкурса, са както следва:

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена: офериран размер на конкурсната месечна наемна цена Х1 =х 60 максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена.

2. Срок в дни за поставяне на зарядната колонка:офериран срок в дни за поставяне на зарядната колонка Х2 =х 40 минимално офериран срок за поставяне на зарядната колонка.

3. Определянето на оценката и класирането на офертите за терените, предмет на конкурса, е както следва:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

Х2 – Брой точки за срок за поставяне на зарядната колонка.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

Класирането се осъществява по възходящ ред на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най-висок общ бал. За нуждите на конкурсните процедури, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. 3 да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

4. Размерът на депозита за участие в конкурса е 35 лв. (тридесет и пет лева). Срокът за внасяне на депозита за участие е от 15.08.2022 г. до 16:00 ч. на 29.08.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

5. Място, цена и срок за закупуване на конкурсната документация: Конкурсната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. 2, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 15.08.2022 г. до 16:00 ч. на 29.08.2022 г.

6. Срок за подаване на предложения за участие в публично оповестения конкурс: Предложения за участие се подават в деловодството на община Девин - в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1, от 15.08.2022 г. до 16:00 ч. на 29.08.2022 г.

7. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден, от 15.08.2022 г. до 29.08.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч.

8. Дата, място и час на провеждане на конкурса: на 31.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3. Когато в срока за подаване на предложения за участие постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да бъде удължен до 14 дни. В този случай, обявление за удължаването му се публикува по реда на публикуване на обявата за настоящия конкурс.