Печат

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка осемстотин шестдесет и пет), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, улица „Руен”, площ 251 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съседи: 20465.502.866; 20465.502.859; 20465.502.5934; 20465.502.5045; 20465.502.864, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 2831/03.08.2020 г..

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Начална тръжна цена 5 460 (пет хиляди четиристотин шестдесет ) лева, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител

2. Стъпка за наддаване: 550 лв. (петстотин и петдесет лева)

3. Размер на депозит за участие в търга: 550 лв. (петстотин и петдесет лева)

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 18.05.2022 г. до 17:00 ч. на 27.05.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 18.05.2022 г. до 17:00 ч. на 27.05.2022 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, от 18.05.2022 г. до 17:00 ч. на 27.05.2022 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 18.05.2022 г. до 17:00 ч. на 27.05.2022 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 03.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3. Втора дата за провеждане на търга: 20.06.2022 г. от 10:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 06.07.2022 г. от 10:00 ч. Крайната дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 17:00ч. на 15.06.2022 г., а за третия търг - до 17:00 ч. на 30.06.2022 г.