Печат
Петък, 14 Януари 2022г. 15:25ч.

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1.Сграда с идентификатор 20465.502.5932.1 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди деветстотин тридесет и две точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.5932, находяща се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, с адрес:            ул. „Първи май“ № 1, застроена площ 71 (седемдесет и един) кв. м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни, предназначение: сграда за битови услуги (обществена тоалетна), стар идентификатор 20465.502.1496.1, Акт за частна общинска собственост № 2510/19.07.2016 г.

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.5020.1.2(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди и двадесет точка едно точка две), намиращ на етаж 0 в сграда с идентификатор 20465.502.5020.1, разположена в поземлен имот 20465.502.5020, находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, с адрес: ул. „Родопи“, ет. 0, застроена площ 15 (петнадесет) кв. м., брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.502.5020.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; предназначение на самостоятелния обект:друг вид самостоятелен обект в сграда (обществена тоалетна), Акт за частна общинска собственост                                          № 2956/26.08.2021 г.

II. Срокът за отдаване под наем на помещенията по т. І е 5 (пет) години.

ІII.Търгът по т. I да се проведе при следните

УСЛОВИЯ:

Наименование на

помещението

Предназна-чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв.м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

2

3

4

5

6

7

1

Сграда с идентификатор 20465.502.5932.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.5932, гр. Девин, ул. „Първи май“ № 1

за обществена тоалетна

71

248

25

300

1

2

3

4

5

6

7

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.5020.1.2, намиращ на етаж 0 в сграда с идентификатор 20465.502.5020.1, разположена в поземлен имот 20465.502.5020, гр. Девин, с адрес: ул. „Родопи“

за обществена тоалетна

15

52

6

65

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 25.01.2022 г. до                16:00 ч. на 03.02.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1. Кандидатът внася депозит за участие само за имота, за което заявява участие.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 25.01.2022 г. до 16:00 ч. на 03.02.2022 г. Кандидатите заплащат еднократно цената на тръжната документация, независимо от броя на заявените за участие имоти, предмет на търга.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1, от 25.01.2022 г. до 16:00 ч. на 03.02.2022 г.

Срок за извършване на оглед на обектите на публичния търг: всеки работен ден, от 25.01.2022 г. до 17:00 ч. на 03.02.2022 г., от 08:00 до 17:00 ч.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 08.02.2022г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин,                          ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 22.02.2022 г. от 10:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 08.03.2022 г. от 10:00 ч. Крайната дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 16:00ч. на 18.02.2022 г., а за третия търг - до 16:00 ч. на 04.03.2022 г.