Печат
Четвъртък, 25 Ноември 2021г. 17:14ч.

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-667/19.11.2021 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда, общинска собственост:

1. Помещение с площ 55 кв. м, находящо се на приземен етаж в сграда с идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” № 1, предназначение на помещението: за склад, за срок от 5 години.

2. Помещение с площ 57 кв. м, находящо се на приземен етаж, в сграда с идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” № 1, предназначение на помещението: за всестранни дейности, за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

Наименование на

помещението

Предназна-чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение с площ 55 кв. м, находящо се на приземен етаж в сграда с идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                       ул. „Явор” № 1

за склад

55

49,50

5

60

2

помещение с площ 57 кв. м, находящо се на приземен етаж, в сграда с идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                       ул. „Явор” № 1

за всестранни дейности

57

102, 60

11

124

- Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 29.11.2021 г. до 16:00 ч. на 08.12.2021г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1. Кандидатът внася депозит за участие само за помещението, за което заявява участие.

- Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 29.11.2021 г. до 16:00 ч. на 08.12.2021 г.Кандидатите заплащат еднократно цената на тръжната документация, независимо от броя на заявените за участие помещения, предмет на търга.

- Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 29.11.2021 г. до 16:00 ч. на 08.12.2021 г.

- Срок за извършване на оглед на обектите на публичния търг: всеки работен ден, от 29.11.2021 г. до 08.12.2021 г., от 08:00 до 17:00 ч.

- Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 10.12.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин,  ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 21.12.2021 г. от 10:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 06.01.2022 г. от 10:00 ч. Крайната дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 16:00ч. на 20.12.2021 г., а за третия търг - до 16:00 ч. на 05.01.2022 г.