Печат
Четвъртък, 25 Ноември 2021г. 17:12ч.

 

О Б Я В А

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед  № РД-09-668/19.11.2021 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 225 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5034, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Първи май” №1, кв.154, целия с площ 3 158 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за срок от 5 години. Предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг.

Търгът да се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е в размер на 375лв.

2. Стъпката за наддаване е 40 лв.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 450 лв. Срокът за внасяне на депозита за участие е от 29.11.2021 г. до 16:00 ч. на 08.12.2021 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. 2, стая № 11. Цената за закупуване е 30 лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 29.11.2021г. до 16:00 ч. на 08.12.2021 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 29.11.2021 г. до 16:00 ч. на 08.12.2021 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 29.11.2021г. до 08.12.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 10.12.2021 г. от 11:00ч. в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3. Втора дата за провеждане на търга: 21.12.2021 г. от 11:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 06.01.2022 г. от 11:00ч.

8. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 16:00 часа на 20.12.2021 г., а за третия търг е до 16:00 часа на 05.01.2022 г.