Печат
Сряда, 01 Септември 2021г. 15:00ч.

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-526/31.08.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – нива, от общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански години, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 44848.6.373 (четиридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем точка шест точка триста седемдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 29 310 кв. м (двадесет и девет хиляди триста и десет квадратни метра), находящ се в местност „Бодотина”, землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян, категория на земята: 10, частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; номер по предходен план: 016373; съседи: 44848.6.360, 44848.6.606, 44848.6.601, 44848.6.599, 44848.6.405, 44848.6.374, 44848.6.366, 44848.6.361, 44848.6.358, 44848.6.357.

                            Търгът да се проведе при следните условия:

№ по ред

Поземлен имот идентификатор

Начална тръжна цена (в лева)

Стъпка за наддаване

(в лева)

Депозит за участие в търга (в лева)

1

44848.6.373

773,78

77,38

77,38

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 02.09.2021 г. до 14.09.2021 г., 16:00ч. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, етаж 3, стая 12.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж 2, стая 5; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 02.09.2021г. до 14.09.2021 г., 16:00ч.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 02.09.2021 г. до 14.09.2021 г., 16:00ч.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 02.09.2021г. до 14.09.2021 г., от 08:00ч. до 17:00ч.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 15.09.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 27.09.2021 г. от 10:00 ч.