Печат

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи както следва:

 

         I. 6464.49 м3 инертен материал / баластра/, с първоначална цена 5.00 лв. без ДДС за 1м3 , съгласно приложена пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител.

ІI. Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 24.06.2019 г. до 17.00 часа на 04.07.2019 г. Ако предложението за участие е от фирма, трябва да бъде придружено с актуално съдебно състояние на фирмата.

III. Срок за закупуване на тръжната документация от 24.06.2019 г. до 17.00 часа на 04.07.2019г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11,с цена 50лв.

IV. Срок за подаване на предложения за участие в търга е от 24.06.2019год. до 17.00 часа на 04.07.2019 год.

V. Срок за извършване на оглед на вещите от 24.06.2019г. до 17.00 часа на 04.07.2019г.

VI. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

VІІ. Определям дати за провеждане на търга на 05.07.2019г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 19.07.2019 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 18.07.2019 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ