Печат
Понеделник, 17 Юни 2019г. 11:19ч.

З А П О В Е Д

                                           

РД-09-283

 гр.Девин 17.06.2019 год.

        

         На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.59, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, във връзка с отсъствието на председателя на комисията - инж.Антоанета Гаджакова – н-к отдел „УТИОС“ и един от членовете на комисията Галя Бочукова – мл.експерт “ОС“                                                

НАРЕЖДАМ:

        

     1. Да се отложи търг, обявен със Заповед № РД-09-246/27.05.2019г., насрочен за 17.06.2019г. от 10.00 часа, в залата на Общинска администрация гр. Девин, ул.“Дружба“ №1, ет.2, стая №11.

     2.   Обявявам следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г., със същите място и час.

     3.   Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и на подалите заявления за участие в търга за сведение и изпълнение, както и да се обяви на интернет страницата и информационното табло на Община Девин.

 

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ /П/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

Съгласно заповед за заместване №РД-09-281/13.06.2019г.