Печат

Вътрешни правила за обмен на документи в система за електронен обмен на съобщения

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Девин, в сила от 01.10.2020 г.

             

docxПриложение № 1

docxПриложение № 2

docxПриложение № 3

docxПриложение № 4

docxПриложение № 5

docxПриложение № 6

docxПриложение № 7

 

Инструкция за деловодната дейност в Общинска администрация - Девин

 

Вътрешна процедура за упражняване на права от субектите на лични данни

 

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в община Девин

 

Вътрешни правила за работа в Системата за сигурно електронно връчване в Общинска администрация - Девин