Печат

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.09.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 15.08.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 15.08.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на преместваем увеселителен обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 15.08.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в сграда, общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 17.08.2022 г. относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещения, общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 24.08.2022 г. относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на зъболекарски кабинети в общински жилища /резервни/ - стаи № 308 и 309, етаж 3 в общежитие на ул. Явор № 1, гр. Девин и отдаване на имотите под наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 25.08.2022 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г.

Докладва: Председател на общински съвет

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 26.08.2022 г. относно:Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2022 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 30.08.2022 г. относно:Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 и изградените в него - плувен басейн и сграда с идентификатор 20465.502.248.1.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 01.09.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – помещения на тавански етаж в сграда с идентификатор 73105.501.200.1, село Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 14.09.2022 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2022 г., в частта за „Спектакъл на РДТ „Николай Хайтов“, гр. Смолян“, през месец август 2022 г. и „Девин денс фест“, през месец септември 2022 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 15.09.2022 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, „Топъл обяд“ и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 20.09.2022 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП и одобряване на задание относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.86.101 в местността „Парата“ в землището на гр. Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 21.09.2022 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.115 Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 21.09.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 73105.501.520, частна общинска собственост, находящ се в село Триград, община Девин, област Смолян, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 21.09.2022 г. относно: Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 21.09.2022 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване и застрояване с площ 25 кв. м., към съществуваща жилищна сграда построена в общински имот - УПИ XII, кв. 9 по ПУП на гр. Девин, с кадастрален номер 20465.501.1242 по КК и КР на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 21.09.2022 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Устройствена план-схема за обект „КТП и Кабелна линия 20 Kv за „Фотоволтаична централа“, разположена в УПИ VI - 115, ПИ 20465.501.115, кв. 2, гр. Девин“, Подобект „Кабелна линия 20 Kv от ЖР стълб № 64 ВЕЛ 20 Kv Забрал, ВЕЦ Девин до проектен КТП“.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 21.09.2022 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Устройствена план-схема за обект „КТП и Кабелна линия 20 Kv за „Фотоволтаична централа“, разположена в УПИ VI - 576, ПИ 20465.501.576, кв. 9, гр. Девин“, Подобект „Кабелна линия 20 Kv от съществуващ кабел между ТП Стара планина и БКТП Пожарна, ВЕЦ Девин до проекта КТП“.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 21.09.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ V - 99, 103 /в рамките на ПИ 17957.501.114, част от ПИ 17957.501.115/, УПИ IV - 95, 98 /в рамките на ПИ 17957.501.116/, УПИ VI - 99, 94 /в рамките на част от ПИ 17957.501.115/ и част от улична регулация от о.т. 86 до о.т. 86+50 м и от о.т. 100 до о.т. 101 в кв. 13 по плана на Грохотно, общ. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Галина Узунова

Специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred