Печат
Четвъртък, 23 Юни 2022г. 14:17ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.06.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 20.05.2022 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-507 (в рамките на поземлен имот с идентификатор 20465.501.507) и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 20.05.2022 г. относно: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането му в УПИ І-583-за техническа инфраструктура – за наблюдателна кула и площадка за превенции от пожари в кв. 1 в местността „Краево“, землище с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 20.05.2022 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 20465.503.816, частна общинска собственост, УПИ ХХІ, кв. 15, по плана на град Девин, находящ се в гр. Девин, ул. „Слави Кацаров” № 20.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 20.05.2022 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване за изграждане на пристройка на един етаж, с площ от 27,50 кв. м., към съществуваща жилищна сграда, с идентификатор 20465.503.815.1, разположена в общински недвижим имот с идентификатор 20465.503.815, находящ се в гр. Девин, ул. „Слави Кацаров“ № 22.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 09.06.2022 г. относно:Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2021 г. и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2022 г.

Докладва: Председателят на общински съвет

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 09.06.2022 г. относно:Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Докладва: Председателят на общински съвет

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 16.06.2022 г. относно:Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд – 1500/2763 идеални части от поземлен имот с идентификатор 20465.5.5, находящ се в землище на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 16.06.2022 г. относно: Разглеждане на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-296 и промяна на уличната регулация от о.т. 84, през о.т. 130, о.т.129, о.т.127 до о.т.127 (тупикова улица) в кв. 8, с. Брезе, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 16.06.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за поземлен имот с идентификатор 20465.504.1158, попадащ в УПИ I-за комплексно жилищно строителство и улична регулация в кв. 69, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 16.06.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за изменение на УПИ-та: X, XI, XII, XIII, в рамките на поземлени имоти с идентификатори 20465.506.146, 20465.506.96, 20465.506.95 и изменение на уличната регулация от о.т. 1110, през 1111, до о.т. 1188, кв. 104, гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 16.06.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 20465.122.6, УПИ I-за жилищно строителство в кв. 1, местност „Трабешково“ гр. Девин, по ПУП на град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 16.06.2022 г. относноРазглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ IV-за производствена база за бутилиране на минерална вода (поземлен имот с идентификатор 20465.501.99 и поземлен имот с идентификатор 20465.501.100) в кв. 2, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 16.06.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ XI-1196, ПИ 20465.501.1196 и промяна на улична регулация в кв. 48, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 17.06.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот - помещения на трети етаж от сграда с идентификатор 73105.501.342.1, село Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 17.06.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.502.1028, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Горица” № 11, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 21.06.2022 г. относно: Изменение на Решение № 79 от 14.05.2021 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 21.06.2022 г. относно: Изменение на Решение № 77 от 14.05.2021 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 21.06.2022 г. относно: Изменение на Решение № 78 от 14.05.2021 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 21.06.2022 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ XI, УПИ IX и част от улична регулация в кв. 8 по плана на гр. Девин, общ. Девин, поземлени имоти с идентификатори 20465.501.117 и 20465.501.1493 по КККР на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 22.06.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Росица Чолакова - Зам. Председателят на общински съвет

 

21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred