Печат

Настоящият Общ устройствен план на община Девин е разработен на основа изпълнение на Договор № 186 /05.03.15г. с предмет: Изработване на проект за общ устройствен план на Община Девин“, сключен между обединение „План консулт Девин“ ДЗЗД и община Девин.

Към момента на изготвяне на ОУПОД, в община Девин са влезли в сила редица стратегически документи, свързани с планирането и програмирането на регионалното развитие. Реализирането на заложените в тези стратегически документи проекти, включително и тяхното финансово обезпечаване с инструменти за финансиране от ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. Такава основа е възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща населените места в общината и техните землища, регламентиран в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Той е в съответствие със законодателството в Република България, отнасящо се до общите устройствени планове, както и с изискванията в европейското законодателство, свързани с регионалното развитие и планиране.

Проект на Общ устройствен план на община Девин Том I - отвори;

Проект на Общ устройствен план на община Девин Том II - отвори;

Картов материал към Проект на Общ устройствен план на община Девин - отвори;

 

             Окончателен доклад за ЕО - отвори;

 

          Резюме на доклад ЕО - отвори;

 

          Съгласувано становище по екологична оценка на община Девин! - отвори;

 

        Обобщена справка с анализ - отвори;