Печат

Протокол №2, Протокол №3 и Решение за определяне на изпълнител за публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр.Девин”

 

Протокол №2, Протокол №3 и Решение за определяне на изпълнител - изтегли;