Печат

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За 2021 г.

 По член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП)

1. Обявени са обществени поръчки, чрез които се възлагат обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт чрез открита процедура за възлагане с уникални номера: 00009-2021-0016 с дата на обявление на поръчката 12.06.2021 г. и 00009-2021-0021 с дата на обявление на поръчката 24.08.2021 г. в Регистъра за електронни обществени поръчки.

Линк към поръчките и договорите: https://app.eop.bg/today/142380; https://app.eop.bg/today/157731

2. Сключени са 5 договора и 4 допълнителни споразумения за извършване на обществени услуги, за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочени съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози. Тези договори и допълнителни споразумения са в PDF формат с линкове:

Договор Д-331/16.08.2021 г. отвори                   Доп. споразумение Д-331#1/2021 г. отвори

Договор Д-344/20.08.2021 г. отвори                   Доп. споразумение Д-344#1/2021 г. отвори

Договор Д-365/10.09.2021 г. отвори                   Доп. споразумение Д-365#1/2021 г. отвори

Договор Д-366/10.09.2021 г. отвори                   Доп. споразумение Д-632#1/2021 г. отвори

Договор Д-476/16.11.2021 г. отвори

 

       3. Предоставени са на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2021 година.

 Общо за 2021 г.: 242577,39 лева

    По фирми

по

ред

Превозвач

(наименование, ЕИК,

седалище и адрес на

управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери

(общо)

служите-

лите по чл. 19, т. 7

деца и
ученици до
16 години

1

2

3

4

5

6

1.

ЕТ "Анжел-Г Горан Каменов", ЕИК 1205023303, 4800 гр. Девин ул. "Гранит" № 11

26571,10

20881,00

8520,69

98702,03

2.

"АРМАНДО-61" ЕООД, ЕИК 201808008, гр. 4800 Девин ул. "Рожен" № 4

4959,87

 

3359,76

54825,75

3.

"ЕРЕА ТРАНС" ЕООД, ЕИК 2021111688, гр. Доспат, област Смолян

   

3130,70

-

           

3.

"ШАН ТРАНС" ЕООД, ЕИК 204874433, 4811 с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян

1652,03

 

12595,24

7379,22