Печат

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2021 г. - ОТВОРИ

Регистър за подадени декларации по чл.35, ал.1 т.1,т2 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и  за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1

Диана Ценкова Иванова

Ст. юрисконсулт

1/04.01.2021 г.

 

1/01.02.2021 г.

 

2

Росен Тодоров Иванов

Кметски наместник

2/07.01.2021 г.

 

2/04.02.2021 г.

 

3

Димитър Стоянчов Атанасов

Ст. вътрешен одитор

3/11.01.2021 г.

 

3/11.02.2021 г.

 

4

Диана Огнянова Чолакова

Гл. специалист СГСЗ

4/25.01.2021 г.

 

5/24/02.2021 г.

 

5

Ирина Богданова Чаушева

Гл. експерт ОС

5/01.02.2021 г.

 

6/25.02.2021 г.

 

6

Ширин Еминова Андреева

Мл. експерт ПХД

6/01.02.2021 г.

 

4/24.02.2021 г.

 

7

Рада Георгиева Кацунова

Ст. специалист

7/08.02.2021 г.

 

7/01.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

8

Борислав Миленов Кирилов

Експерт по мрежова и информационна сигурност

8/20.04.2021 г.

 

13/07.05.2021 г.

 

9

Захарина Олегова Бачкова

Ст. специалист

 

 

8/27.04.2021 г.

 

10

Фатме Сали Къртълова

Ст. експерт ЧР

 

 

9/05.05.2021 г.

 

11

Мисли Джамал Къртълова

Ст. счетоводител

 

 

10/05.05.2021 г.

 

12

Станимира Богданова Даскалова

Ст. специалист „Касиер“

 

 

11/05.05.2021 г.

 

13

Румяна Миткова Балабозова

Ст. специалист

 

 

12/07.05.2021 г.

 

14

Георги Каменов Бодуров

Ст. специалист

 

 

14/07.05.2021 г.

 

 

15

Албена Давидова Гогушева

Кметски наместник

 

 

15/07.05.2021 г.

 

16

Георги Стефанов Савев

Началник на отдел

 

 

16/10.05.2021 г.

 

17

Наташа Асенова Маджарова

Ст. счетоводител

 

 

17/11.05.2021 г.

 

18

Слави Юлиянов Бочуков

Директор предприятие

 

 

18/11.05.2021 г.

 

19

Дарина Ставрева Димитрова

Ст. счетоводител

 

 

19/11.05.2021 г.

 

20

Маргарита Андреева Горанова

Гл. експерт ППЗ

 

 

20/11.05.2021 г.

 

21

Невена Антимова Будакова

Ст. специалист

 

 

21/11.05.2021 г.

 

22

Снежана Алдинова Чавдарова

Специалист

 

 

22/12.05.2021 г.

 

23

Елка Василева Станчева

Секретар на община Девин

 

 

23/12.05.2021 г.

 

24

Минка Рачева Мартинова

Директор

 

 

24/12.05.2021 г.

 

25

Капка Петров Бешева-Рахнева

Началник на отдел

 

 

25/12.05.2021 г.

 

26

Славка Недкова Чавдарова

Мл. експерт

 

 

26/12.05.2021 г.

 

27

Людмила Рангелова Глухова

Гл. специалист

 

 

27/12.05.2021 г.

 

28

Снежана Руменова Радева

Директор

 

 

28/12.05.2021 г.

 

29

Бригита Миленова Евтимова

Гл. специалист

 

 

29/12.05.2021 г.

 

30

Недрет Чауш- Алиман

Ст. счетоводител

 

 

30/12.05 2021 г.

 

31

Надежда Асенова Ризова

Гл. юрисконсулт

 

 

31/13.05.2021 г.

 

32

Захаринка Венелинова Шапкова

Началник на отдел

 

 

32/14.05.2021 г.

 

33

Димитър Павлов Янков

Гл. експерт ПЗ

 

 

33/14.05.2021 г.

 

34

Митка Маньова Вълчинова

Началник на отдел

 

 

34/14.05.2021 г.

 

35

Лили Вилиева Чаушева

Гл. експерт ОК

 

 

35/14.05.2021 г.

 

36

Емилия Здравкова Иванова -Михайлова

Ст. специалист „Бюджет“

 

 

36/14.05.2021 г.

 

37

Николина Стайкова Жайгарова

Юрисконсулт

 

 

37/14.05.2021 г.

 

38

Ваклин Митков Куцев

Кметски наместник

 

 

38/14.05.2021 Г.

 

39

Гергана Славчева Байрактарова

Мл. експерт „Архивар“

 

 

39/14.05.2021 г.

 

40

Радка Илиева Пищалова

Директор

 

 

40/14.05.2021 г.

 

41

Ирина Стефанова Юрукова

Гл. специалист ИТ

 

 

41/14.05.2021 г.

 

42

Илми Сали Къртълов

Гл. специалист

 

 

42/14.05.2021 г.

 

43

Юлия Красимирова Хаджийска

Гл. специалист ГРАО

 

 

43/14.05.2021 г.

 

44

Албена Славчева Бомбаширова

Гл. специалист ГРАО

 

 

44/14.05.2021 г.

 

45

Мария Василева Любенова

Ст. специалист ОСиТСУ

 

 

45/14.05.2021 г.

 

46

Марияна Господинова Кирова

Главен специалист АО

 

 

46/14.05.2021 г.

 

47

Асен Сергеев Диев

Гл. специалист „Инвеститорски контрол“

 

 

47/14.05.2021 г.

 

48

Светослав Антимов Пуртев

Гл. специалист ТОНМ

 

 

48/14.05.2021 г.

 

49

Мария Димитрова Седянкова

Гл. специалист ТОНМ

 

 

49/14.05.2021 г.

 

50

Даниела Дамянова Банкатева

Гл. специалист ТОНМ

 

 

50/14.05.2021 г.

 

51

Димитър Емилов Кисьов

Началник отдел

 

 

51/14.05.2021 г.

 

52

Андрей Альошев Шанов

Ст. експерт

 

 

52/14.05.2021 г.

 

53

Албен Илиянова Михайлова

Ст. счетоводител

 

 

53/14.05.2021 г.

 

54

Радостина Манолова Чакърова

Касиер-счетоводство

 

 

54/14.05.2021 г.

 

55

Ася Давидова Стефанова

Гл. специалист

 

 

55/14.05.2021 г.

 

56

Тодор Славчев Милев

Гл. специалист

9/25.05.2021 г.

 

56/14.06.2021 г.

 

57

Славка Асенова Кавръкова

Ст. счетоводител МДТ

10/23.09.2021 г.

 

57/19.10.2021 г.

 

58

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

67