Печат
Сряда, 30 Май 2018г. 16:22ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на Община Девин” за периода на 2018 г.-2019 г.

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Protokol.pdf
SHA-256 Хеш
d5ee3c77a47864a6958822c9a5236ad9995bb9540cbe7eb4b8528342387b4619

Сериен номер:82ff8953e940544

Издадено:30.05.2018 16:25:45

tsr фаил - изтегли;