Печат
Сряда, 17 Март 2021г. 08:30ч.

 

Система за определяне на резултатитеза провеждане на конкурс за длъжност началник на отдел „Икономика, развитие и туризъм“

           I.Подготовка и ред на провеждане на теста:

 1. Комисията изготви и одобри три различни варианти на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор, които постави в еднакви големи бели пликове без надпис. В три малки бели плика с надпис „Отговори на Тест №…..“ постави ключ с верни отговори на съответния вариант на теста.
 2. Общият брой на въпросите във всеки вариант е 20 броя.
 3. Всеки верен отговор на въпросите от теста се оценява с една точка, а неверния с 0 точки, като максималния брой точки от теста е 20 точки.
 4. За издържал теста и допуснат до интервю се счита кандидатът, отговорил вярно на 60% от въпросите, т.е 12 бр. от отговорите са верни или кандидатът е получил най- малко 12 точки. Тези кандидати се оценяват с 3.00. Кандидатите с повече от 12 правилни отговора ще бъдат оценени, като за всеки верен отговор над 12 ще получат допълнително по 0.25 точки и така крайната максимална оценка за 20 верни отговора ще съответства на 5.00.
 5. Предвид факта, че кандидатът е само един, след обявяване началото на конкурса кандидатът изтегля един от вариантите на теста чрез избор на един от големите пликове и го обявява. Избраният вариант се размножава и се предоставя един екземпляр за решаване на кандидата.
 6. Комисията отделя плика с верните отговори на избрания вариант.
 7. Кандидатът загражда с кръгче верния отговор на въпросите в предоставения му екземпляр от теста.
 8. След приключване на решаването на теста, кандидатът предава решения тест на комисията и попълнен формуляр със своето име.
 9. Комисията проверява и оценява съответния тест. При желание, кандидатът може да присъства на проверката. Резултатът се попълва срещу името на кандидата във формуляр - Приложени № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) и се обявява на кандидата. Време за оценяване на теста от комисията – 10 минути.
 10. Председателят на комисията обявява горната система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал теста преди започване на конкурса.
 11. При допускане до интервю кандидатите изчакват в салона пред стаята, в която се провежда конкурса, за връчване на писмено уведомление.

    12.Кандидатът, издържал успешно теста, трябва да се яви на интервю на 18.03.2021 г. от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба“, № 1, етаж 2, стая 10.

      II.Подготовка и провеждане на интервюто:

 1. След запознаване с длъжностната характеристика и информацията за длъжността, комисията реши и единодушно одобри при провеждане на интервюто да се задават 6 въпроса на всеки кандидат.
 2. Подготвените въпроси са в съответствие с компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.

     3.Продължителността на интервюто е 40 минути за всеки кандидат със следната последователност и времетраене на действията:

 • 5 минути. Преди да влезе кандидата председателят дава кратка информация за него и за резултата му от решаването на теста. Всеки член на конкурсната комисия има съответния формуляр на кандидата, който се подписва както от члена на комисията, така и от самия кандидат в началото на интервюто.
 • 5 минути. Председателят на конкурсната комисия поздравява кандидата, представя членовете на комисията, кандидатът подписва формуляра, председателят задава въпрос от определените в списъка.
 • 20 минути. Членовете на комисията задават въпросите от предварително утвърдения списък.
 • 5 минути. Председателят ориентира разговора към приключване. Благодари на кандидата за участието.
 • 5 минути. След като кандидатът напусне, членовете на комисията вписват своите оценки във формулярите за интервюто.

      4.Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите му по 5-степанна скала и попълва формуляра съгласно Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС, подписан от кандидата преди интервюто

      5.Всеки член на конкурсната комисия определя общия резултат на кандидата като изчислява средноаритметичната величина от преценките си по отделните критерии. Общият резултат на кандидата от интервюто е сбор от общия резултат на всеки член на комисията, разделен на броя на членовете на комисията. Резултатите се закръглят до втория знак след запетаята.

      6.Минималният общ резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто, е 4.00.

       III. По формиране на окончателния резултат:

 

 1. На основание чл. 35, ал. 3 от НПКПМДС комисията определя коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при прилагането на начина за провеждане на конкурса по чл. 33 НПКПМДС от интервюто, както следва:
 • За решаване на теста (чл.33, т. 1) – 4.
 • За интервюто – 5.

       2.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти. Окончателните резултати се оформят във формуляра – Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

    3.Системата за определяне на резултатите се обявява на участника преди да започне провеждането на конкурса.

    4.Въз основа на показаните резултати комисията класира успешно издържалия кандидат и в 10-дневен срок от приключване на конкурса представя на кмета на общината протокол за проведения конкурс и документите на кандидатите, а на класираните кандидати – извлечение от протокола, отразяващ резултатите.

Председател на конкурсната комисия:

               /П/

инж. НИКОЛАЙ ЮРУКОВ

Заместник - кмет на община Девин

Дата:16.03.2021 г.