Печат
Понеделник, 08 Март 2021г. 16:30ч.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Главен експерт отдел „Сигурност на информацията, отбранително-мобилизационна подготовка“

в Общинска администрация – Девин

 

НЯМА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на конкурсната комисия:

              /П/

ДИЯНА ЧАУШЕВА

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 08.03.2021 г.

 

 

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Главен експерт „Сигурност на информацията, отбранително-мобилизационна подготовка“

в Общинска администрация – Девин

 

        1.БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ КИРИЛОВ

Представените документи не удовлетворяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидените за заемане на длъжността, а именно: професионален опит, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията и обявление за провеждане на конкурс.

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ДИЯНА ЧАУШЕВА

Заместник–кмет на община Девин

Дата: 08.03.2021 г.