Печат
Петък, 17 Май 2019г. 11:28ч.

 

списък

на допуснатите кандидати до конкурса за

длъжността „Главен архитект”

в Общинска администрация – Девин

 

1. арх. МАРИАНА АТАНАСОВА ПЕРФАНОВА

Конкурсът ще се проведе на 31.05.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, ет. 3, стая № 4.

Писмената разработка на тема: „Концепции, перспективи и проблематика в градоустройственото развитие и териториално устройствено планиране на населените места в община Девин” се представя до 17.00 ч. на 28.05.2019 г. в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1.

Писмената разработка се представя от допуснатия кандидат в запечатан непрозрачен плик – голям формат, на който са написани: темата на разработката и наименованието на конкурса. В големия плик кандидатът предварително поставя запечатан плик – малък формат, с попълнен формуляр с неговите три имена.

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ЕЛКА СТАНЧЕВА

Секретар на община Девин

Дата: 17.05.2019 г.                                                                                 

 

 

 

списък

на недопуснатите кандидати за конкурса за

длъжността „Главен архитект”

в Общинска администрация – Девин

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ЕЛКА СТАНЧЕВА

Секретар на община Девин

Дата: 17.05.2019 г.