Печат
Вторник, 30 Април 2019г. 15:25ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ДЕВИН

адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” №1

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/

 

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,град Девин /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/

І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Директорът на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в Центъра за подкрепа за личностно развитие.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

           1. Длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс се заема от български гражданин.

2. Длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс може да се заема и от:

• граждани на други държави членки;

• чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

• продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на регионалното управление на образованието;

• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

3. На основание чл.215, ал.1,т.1,т.2 и т.3 от ЗПУО, изискванията са кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не е лишен от право да упражнява професията; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.3 от КТ.

5. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”, професионална квалификация „учител”.

6. На основание чл.213, ал.2 от ЗПУО, за заемане на длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие, кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 „пет” години учителски стаж.

ІІІ. НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1.Конкурсът се провежда на два етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Защита на „Концепция за развитие на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр.Девин за период от 3 години” и събеседване на кандидатите с членовете на комисията, провеждаща конкурса.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3. Конкурсът ще се проведе по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

4. Комисията оценява:

4.1. Защитата на „Концепция за развитие на ЦПЛР – Общински детски комплекс,          гр. Девин за период от 3 години”;

4.2. Степента на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на ЦПЛР – ОДК;

4.3 Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

4.4 Комуникативни способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

5. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед от Кмета на Община Девин в съответствие с чл. 94 от КТ.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Заявление до Кмета на Община Девин за участие в конкурса, в което да е посочен и номер за връзка с кандидата.

2. Професионална автобиогрфия /европейски формат-СV/.

3. Документи за зъвършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност /копие/.

4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /копие/.

5. Копие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж /копие, което съдържа всички страници/.

6. Декларация по образец – Приложение №1- изтегли от тук.

7.Концепция за развитие на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр.Девин за периода от 3 години.

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

Формуляр на декларацията /Приложение №1/ ще се предоставя в сградата на Общинска администрация – Девин, функция „Образование“ ул. „Дружба” №1, ІІ етаж, стая №4.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

 

V. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

            Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор” на ЦПЛР – ОДК, гр. Девин, община Девин.

Документите се подават в Общинска администрация –Девин, функция „Образование“; адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж ІІ, стая №4, в едномесечен срок от публикуване на обявата в регионален вестник – до 31.05.2019 г. включително, всеки работен ден от    8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация – тел: 03041/59-01.

Списък на допуснатите до следващия етап от конкурса и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Община Девин.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин