Печат
Понеделник, 27 Август 2018г. 11:25ч.

 

 

списък

на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността

Началник на отдел

„Местни данъци и такси”

в Общинска администрация – Девин

1.    МИЛЕНА АНТИМОВА ГАЙДАРОВА

Кандидатът трябва да се яви на тест на 11.09.2018 г. от 10.00 ч., в сградата на Общинска администрация – Девин, ул. Дружба” № 1, ет. 2, стая № 10.

 

Председател на конкурсната комисия:

/П/

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

Зам.-кмет на община Девин

Дата: 22.08.2018 г.                                                                                 

списък

на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността

Началник на отдел

„Местни данъци и такси”

в Общинска администрация - Девин

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

Зам.-кмет на община Девин

Дата: 22.08.2018 г.                                                                                 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси”

в Общинска администрация – Девин

Конституция на Република България

Административнопроцесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Кодекс на труда

Закон за администрацията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за местните данъци и такси

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за държавния служител

Закон за достъп до обществената информация

Закона за защита на личните данни

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Кодекс за поведението на служителите в администрацията

Полезни връзки:

Официални интернет страници на българското правителство и на министерствата; на Областна администрация – Смолян и на Община Девин – www.devin.bg.