Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно обслужване” в Общинска администрация - Девин Печат
Сряда, 22 Август 2018г. 15:58ч.

списък

на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността

Началник на отдел „Административно обслужване”

в Общинска администрация - Девин

  1. ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ДАНЧЕВА
  2. МИТКА МАНЬОВА ВЪЛЧИНОВА

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 31.08.2018 г. от 10.00 ч., стая № 4, ет. 3, в сградата на Общинска администрация – Девин, ул. Дружба” № 1.

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ЕЛКА СТАНЧЕВА

Секретар на община Девин

Дата: 21.08.2018 г.                                                                                 

 

списък

на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността

Началник на отдел „Административно обслужване”

в Общинска администрация - Девин

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ЕЛКА СТАНЧЕВА

Секретар на община Девин

Дата: 21.08.2018 г.                                                                                 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността началник на отдел „Административно обслужване” в Общинска администрация – Девин

Нормативни актове:

Конституция на Република България

Административнопроцесуален кодекс

Кодекс на труда

Закон за администрацията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за гражданската регистрация

Закон за държавния служител

Закон за националния архивен фонд

Закон за достъп до обществената информация

Закона за защита на личните данни

Закон за електронното управление

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Кодекс за поведението на служителите в администрацията

Единен класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за административното обслужванe

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Полезни връзки:

Официални интернет страници на българското правителство и на министерствата; на Държавна агенция „Електронно управление”; на Областна администрация – Смолян и на Община Девин – www.devin.bg.